Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

Danh sách giao dịch hoàn tiền

Endpoint: /api/v1/refunds

Method: GET

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{  "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,  "Content-Type": "application/json"}

Tham số#

Tham sốKiểu dữ liệuYêu cầuMô tả
appotapayTransIdStringMã giao dịch thanh toán của AppotaPay
orderIdStringMã đơn hàng
refundIdStringMã giao dịch hoàn tiền của AppotaPay
refundOriginalIdStringMã giao dịch hoàn tiền của đối tác
statusStringTrạng thái giao dịch hoàn tiền
amountIntSố tiền hoàn
startTimeStringLọc khoảng thời gian thực hiện giao dịch hoàn tiền
endTimeStringLọc khoảng thời gian thực hiện giao dịch hoàn tiền
pageIntSố trang
limitIntSố lượng giao dịch trên mỗi trang

Dữ liệu trả về#

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
errorCodeIntegerMã lỗi trả về
messageStringChi tiết mã lỗi
dataObjectDữ liệu trả về
data.appotapayTransIdStringMã giao dịch thanh toán
data.refundIdStringMã giao dịch hoàn tiền (AppotaPay)
data.refundOriginalIdStringMã giao dịch hoàn tiền (đối tác)
data.amountStringSô tiền hoàn
data.reasonStringLý do hoàn tiền
data.reject_reasonStringLý do Appota từ chối yêu cầu
data.statusStringTrạng thái yêu cầu
data.transactionTsIntegerThời gian thực hiện yêu cầu hoàn tiền

Ví dụ#

Response#

{  "errorCode": 0,  "message": "Thành công",  "data": [    {      "appotapayTransId": "AP211338083228",      "refundId": "AP211338083228",      "refundOriginalId": "237052c887614019bedfd1851a287d9c",      "amount": 10000,      "reason": "Test refund",      "status": "processing",      "transactionTs": 1638180805    }  ],  "meta": {    "page": 1,    "limit": 10,    "total": 1,    "totalAmount": 10000,    "pages": 1  }}

Error#

{  "errorCode": int,  "message": error message}