Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

Danh sách giao dịch hoàn tiền theo mã đơn hàng

Endpoint: /api/v1/transaction/{orderId}/refund

Method: GET

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{  "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,  "Content-Type": "application/json"}

Tham số#

Tham sốYêu cầuKiểu dữ liệuMô tả
orderIdStringMã đơn hàng hoàn tiền

Dữ liệu trả về#

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
errorCodeIntegerMã lỗi trả về
messageStringChi tiết mã lỗi
dataObjectDữ liệu trả về
data.appotapayTransIdStringMã giao dịch thanh toán
data.orderIdStringMã đơn hàng
data.orderInfoStringThông tin giao dịch
data.partnerCodeStringMã đối tác
data.applicationIdIntegerId ứng dụng (Ứng với apiKey)
data.amountIntegerSố tiền thanh toán
data.bankCodeStringMã ngân hàng
data.paymentMethodStringPhương thức thanh toán
data.refundTypeStringLoại hoàn tiền (total => Hoàn toàn bộ, partial => Hoàn 1 phần)
data.transactionTsIntegerThời gian giao dịch
data.refundTransactionsArray of ObjectDanh sách giao yêu cầu hoàn tiền của giao dịch
data.refundTransactions.appotapayTransIdStringMã giao dịch thanh toán
data.refundTransactions.refundIdStringMã giao dịch hoàn tiền (AppotaPay)
data.refundTransactions.refundOriginalIdStringMã giao dịch hoàn tiền (đối tác)
data.refundTransactions.amountStringSô tiền hoàn
data.refundTransactions.reasonStringLý do hoàn tiền
data.refundTransactions.reject_reasonStringLý do Appota từ chối yêu cầu
data.refundTransactions.statusStringTrạng thái yêu cầu
data.refundTransactions.transactionTsIntegerThời gian thực hiện yêu cầu hoàn tiền

Ví dụ#

Response#

{  "errorCode": 0,  "message": "Thành công",  "data": {    "appotapayTransId": "AP211338083228",    "orderId": "61a4919ca5b23",    "orderInfo": "test thanh toan",    "partnerCode": "TEST",    "applicationId": 316869,    "amount": 10000,    "bankCode": "SHB",    "paymentMethod": "ATM",    "refundType": "total",    "transactionTs": 1638175132,    "refundTransactions": [      {        "appotapayTransId": "AP211338083228",        "refundId": "AP211338083228",        "refundOriginalId": "237052c887614019bedfd1851a287d9c",        "amount": 10000,        "reason": "Test refund",        "status": "processing",        "transactionTs": 1638180805      }    ]  }}

Error#

{  "errorCode": int,  "message": error message}