Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

Kiểm tra trạng thái giao dịch

API kiểm tra trạng thái giao dịch#

Endpoint: /api/v1/orders/transaction/bank/status

Method: POST

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{  "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,  "Content-Type": "application/json"}

HTTP Request:

Tham sốVí dụ
orderId5f5b46cb73fd0
signature3d4cf0f6130ee51f75714733922a7e76b1c18704187827a78abd379f4ab266ec

HTTP Response:

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
errorCodeIntegerMã lỗi
messageStringThông tin chi tiết mã lỗi
partnerCodeStringMã đối tác
apiKeyStringMã APIKEY gọi tới API
amountIntegerSố tiền thanh toán
currencyStringMã tiền tệ (mặc định: VND)
orderIdStringMã đơn hàng
bankCodeStringMã ngân hàng
paymentMethodStringPhương thức thanh toán
paymentTypeStringLoại thanh toán (mặc định: WEB)
appotapayTransIdStringMã giao dịch phía AppotaPay
transactionTsIntegerThời gian giao dịch
extraDataStringThông tin bổ sung đối tác truyền sang API
cardInfoObjectThông tin thẻ thanh toán
cardInfo.cardNumberStringSố thẻ
cardInfo.cardDateStringNgày hết hạn
cardInfo.cardNameStringTên chủ thẻ
cardInfo.countryCodeStringMã quốc gia
signatureStringChữ ký kiểm tra dữ liệu

signature = HMAC_SHA256(data, secretKey)

data: amount={amount}&apiKey={apiKey}&appotapayTransId={appotapayTransId}&bankCode={bankCode}& currency={currency}&errorCode={errorCode}&extraData={extraData}&message={message}&orderId={orderId}&partnerCode={partnerCode}&paymentMethod={paymentMethod}&paymentType={paymentType}&transactionTs={transactionTs}

Example Response

{  "errorCode":0,  "message":"Thành công",  "partnerCode": "TEST",  "apiKey": "oMhJpkz7K6HDcR6S",  "amount":50000,  "currency":"VND",  "orderId":"5f5b46cb73fd0",  "bankCode":"SHB",  "paymentMethod":"ATM",  "paymentType":"WEB",  "appotapayTransId":"AP200910014125B",  "transactionTs":1599817433,  "extraData":"test test",  "signature":"d6ff2d38c2b1167c6d17b9dbb1380347b24c1bf912dc442dbd018b2e1ed74f3d",  "cardInfo":{    "cardNumber":"",    "cardDate":"",    "cardName":"",    "countryCode":""  }}