Nhảy tới nội dung
Phiên bản: Lastest

Thông tin kết nối Sandbox

Tài khoản Sandbox

PartnerCodeAPPOTAPAY
ApiKeyFJcmF8uj2ISveL5FvvNk4pnp8xrhINz8
SecretKeyXAonJgy14YhtePEITXhyBS2unjfJLAV3

Thẻ ngân hàng nội địa

Thông tin thẻ

Bank CodeMB
Card Number9704229306604047
Card holder nameARTURO MOEN
Expired date01/23
OTP123456

Thông tin tài khoản

Bank CodePVBANK
Account Number01040001
Account NameNGUYEN VAN A
Identification Number343243423313
OTPotp

Thẻ Visa, MasterCard

Bank CodeMaster Card
Card Number5123456789012346
Card holder nameNGUYEN VAN A
Expired date03/27
CVV123
Bank CodeMaster Card
Card Number5123450000000008
Card holder nameNGUYEN VAN A
Expired date03/27
CVV123

Tài khoản ví test

Hướng dẫn test Ví