Nhảy tới nội dung
Phiên bản: Lastest

Cách tạo signature

Ví dụ tham số truyền lên API

{
"amount": 10000,
"orderId": "5f61cf4f41e2b",
"orderInfo": "test thanh toan",
"bankCode": "VCB",
"paymentMethod": "ATM",
"clientIp": "103.53.171.140",
"extraData": "",
"notifyUrl": "http://yourwebsite.com/ipn",
"redirectUrl": "http://yourwebsite.com/redirect"
}

Thứ tự các tham số để tạo ra signature sẽ được sort theo thứ tự alphabet
Chuỗi được tạo ra với các tham số trên sẽ là:

amount=10000&bankCode=VCB&clientIp=103.53.171.140&extraData=&notifyUrl=http://yourwebsite.com/ipn& orderId=5f61cf4f41e2b&orderInfo=test thanh toan&paymentMethod=ATM&redirectUrl=http://yourwebsite.com/redirect

signature = HMAC_SHA256("amount=10000&bankCode=VCB&clientIp=103.53.171.140& extraData=&notifyUrl=http://yourwebsite.com/ipn& orderId=5f61cf4f41e2b&orderInfo=test thanh toan&paymentMethod=ATM&redirectUrl=http://yourwebsite.com/redirect", YOUR_SECRET_KEY)