Nhảy tới nội dung
Version: 1.1

Cách tạo signature

Ví dụ tham số truyền lên API#

{  "amount": 10000,  "orderId": "5f61cf4f41e2b",  "orderInfo": "test thanh toan",  "bankCode": "VCB",  "paymentMethod": "ATM",  "clientIp": "103.53.171.140",  "extraData": "",  "notifyUrl": "http://yourwebsite.com/ipn",  "redirectUrl": "http://yourwebsite.com/redirect"}

Thứ tự các tham số để tạo ra signature sẽ được sort theo thứ tự alphabet
Chuỗi được tạo ra với các tham số trên sẽ là:

amount=10000&bankCode=VCB&clientIp=103.53.171.140&extraData=& notifyUrl=http://yourwebsite.com/ipn& orderId=5f61cf4f41e2b&orderInfo=test thanh toan&paymentMethod=ATM&redirectUrl=http://yourwebsite.com/redirect

signature = HMAC_SHA256("amount=10000&bankCode=VCB&clientIp=103.53.171.140&extraData=& notifyUrl=http://yourwebsite.com/ipn&orderId=5f61cf4f41e2b&orderInfo=test thanh toan&paymentMethod=ATM&redirectUrl=http://yourwebsite.com/redirect", YOUR_SECRET_KEY)