Nhảy tới nội dung
Version: 1.1

Kiểm tra trạng thái giao dịch

API kiểm tra trạng thái giao dịch#

Endpoint: /api/v1.1/orders/transaction/bank/status

Method: POST

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{  "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,  "Content-Type": "application/json"}

HTTP Request:

Tham sốVí dụ
orderId5f5b46cb73fd0
signature3d4cf0f6130ee51f75714733922a7e76b1c18704187827a78abd379f4ab266ec

HTTP Response:

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
errorCodeIntegerMã lỗi
messageStringThông tin chi tiết mã lỗi
partnerCodeStringMã đối tác
apiKeyStringMã APIKEY gọi tới API
transactionObjectDữ liệu thanh toán
transaction.statusStringTrạng thái giao dịch
transaction.amountIntegerSố tiền thanh toán
transaction.currencyStringMã tiền tệ (mặc định: VND)
transaction.orderIdStringMã đơn hàng
transaction.bankCodeStringMã ngân hàng
transaction.paymentMethodStringPhương thức thanh toán
transaction.paymentTypeStringLoại thanh toán (mặc định: WEB)
transaction.appotapayTransIdStringMã giao dịch phía AppotaPay
transaction.transactionTsIntegerThời gian giao dịch
transaction.extraDataStringThông tin bổ sung đối tác truyền sang API
signatureStringChữ ký kiểm tra dữ liệu

signature = HMAC_SHA256(data, secretKey)

data: amount={amount}&apiKey={apiKey}&appotapayTransId={appotapayTransId}&bankCode={bankCode}&currency={currency}&errorCode={errorCode}&extraData={extraData}&message={message}&orderId={orderId}&partnerCode={partnerCode}&paymentMethod={paymentMethod}&paymentType={paymentType}&status={status}&transactionTs={transactionTs}

Example Response

{  "errorCode":0,  "message":"Thành công",  "partnerCode": "TEST",  "apiKey": "oMhJpkz7K6HDcR6S",  "transaction": {    "status": "success"    "amount":50000,    "currency":"VND",    "orderId":"5f5b46cb73fd0",    "bankCode":"SHB",    "paymentMethod":"ATM",    "paymentType":"WEB",    "appotapayTransId":"AP200910014125B",    "transactionTs":1599817433,    "extraData":"test test",  },  "signature":"d6ff2d38c2b1167c6d17b9dbb1380347b24c1bf912dc442dbd018b2e1ed74f3d"}