Nhảy tới nội dung
Version: 1.1

Lấy danh sách giao dịch

API lấy danh sách giao dịch#

Endpoint: /api/v1.1/orders/transactions

Method: GET

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{  "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,  "Content-Type": "application/json"}

HTTP Request:

Tham sốMô tả
startTimeThời gian bắt đầu (bắt buộc khi có thời gian kết thúc)
endTimeThời gian kết thúc
statusTrạng thái giao dịch muốn tìm kiếm
paymentMethodPhương thức thanh toán muốn tìm kiếm
limitTối thiểu là 1, tối đa là 50 (không truyền mặc định là 15)
pageTối thiểu là 1 (không truyền mặc định là 1)
signatureChữ ký kiểm tra dữ liệu

signature = HMAC_SHA256(data, secretKey)

data: endTime={endTime}&limit={limit}&page={page}&paymentMethod={paymentMethod}&startTime={startTime}&status={status}

HTTP Response:

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
totalIntegerTổng số bảng ghi
pageIntegerPage hiện tại
transactionsarrayDanh sách giao dịch

Example Response

{  "errorCode":0,  "message":"Thành công",  "total": 50,  "page": 1,  "transactions": [    {      "errorCode": 0,      "status": "success",      "amount":50000,      "currency":"VND",      "orderId":"5f5b46cb73fd0",      "bankCode":"SHB",      "paymentMethod":"ATM",      "paymentType":"WEB",      "appotapayTransId":"AP200910014125B",      "transactionTs":1599817433,      "extraData":"test test"    },    ...  ]}