Nhảy tới nội dung
Phiên bản: 1.1

Bảng mã lỗi

Bảng mã lỗi

Mã lỗiMô tả
0Thành công
1Các tham số yêu cầu thiếu hoặc không hợp lệ
2Tham số signature không chính xác
11Partner không tồn tại
13Partner đã bị khoá
14API KEY không đúng
15Sẩn phẩm chưa được kích hoạt hoặc đã bị khoá
30Mã đơn hàng bị trùng
32Số tiền thanh toán không hợp lệ
33Giao dịch không thành công do khách hàng không thực hiện giao dịch
34Giao dịch đang được xử lý, vui lòng thử lại sau
35Giao dịch đang chờ được xử lý, vui lòng thử lại sau
36Giao dịch không tồn tại
37Giao dịch không xác định
38Người dùng huỷ giao dịch
40Giao dịch đã được hoàn trả
51Mã ngân hàng không tồn tại
52Phương thức thanh toán không hợp lệ
61Giao dịch bị từ chối
62Ngân hàng đang bảo trì
63Thẻ chưa kích hoạt hoặc chưa đăng ký thanh toán online
64Loại thẻ chưa được hỗ trợ
65Thông tin thẻ không đúng
66Thẻ của bạn đang bị hạn chế, vui lòng liên hệ ngân hàng để biết thông tin chi tiết
67Thông tin ngày mở thẻ không đúng
68Thẻ của bạn đã bị khoá
69Thẻ của bạn đã hết hạn
70Bạn đã giao dịch vượt quá giới hạn cho phép trong ngày, vui lòng thử lại sau
71Thông tin tên chủ thẻ không đúng
72Cổng thanh toán không nhận được kết quả trả về từ ngân hàng phát hành thẻ
73Thông tin ngày hết hạn thẻ không đúng
74Thẻ không đủ hạn mức hoặc tài khoản không đủ số dư để thanh toán.
75Số tiền không đủ để thanh toán
76Số thẻ không đúng.
77Quá thời gian thanh toán
78Lỗi từ hệ thống ngân hàng, vui lòng thực hiện lại giao dịch
79Không thể xử lý thẻ của bạn, vui lòng liên hệ nhà cung câp để được hỗ trợ
80Mã CVC/CVV không chính xác
81Thẻ không hỗ trợ 3DS
82Thẻ của bạn đã bị từ chối giao dịch, vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
83Giao dịch bị từ chối, vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
84Số tiền giao dịch quá giới hạn cho phép, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
85Số lượng thẻ giao dịch quá giới hạn cho phép, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
91Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau
89Thẻ của bạn bị từ chối (do quốc gia phát hành thẻ không hợp lệ)
92IP không được phép truy cập
94Hệ thống đang bảo trì
99Lỗi không xác định, vui lòng kiểm tra lại giao dịch sau
401Lỗi xác thực ( do JWT Token không đúng hoặc đã hết hạn)
500Lỗi hệ thống