Nhảy tới nội dung
Phiên bản: 1.0

Bảng mã lỗi

Bảng mã lỗi

Chú ý

Các mã lỗi bôi đỏ cần gọi API kiểm tra giao dịch để xác định trạng thái cuối của giao dịch

Mã lỗiMô tả
0Thành công
1Thông tin yêu cầu thiếu hoặc không hợp lệ
2Signature không hợp lệ
11Partner không tồn tại
13Partner đã bị khoá
14API Key không tồn tại
15API Key chưa được kích hoạt hoặc đã bị khoá
21Mã OTP không đúng
30Mã đơn hàng đã bị trùng, vui lòng thực hiện lại giao dịch
32Số tiền không hợp lệ
33Giao dịch thất bại
34Giao dịch đang được xử lý, vui lòng kiểm tra lại sau
35Giao dịch đang chờ xử lý, vui lòng kiểm tra lại sau
36Giao dịch không tồn tại
37Giao dịch không xác định
38Người dùng huỷ giao dịch
40Giao dịch đã được hoàn trả
51Mã ngân hàng không tồn tại
52Phương thức thanh toán không hợp lệ
61Giao dịch bị từ chối
62Ngân hàng đang bảo trì, vui lòng thử lại sau
63Thẻ chưa kích hoạt hoặc chưa đăng ký thanh toán online
64Loại thẻ chưa được hỗ trợ
65Thông tin thẻ/tài khoản không đúng
66Thẻ của bạn đang bị hạn chế, vui lòng liên hệ ngân hàng để biết thông tin chi tiết
67Thông tin ngày mở thẻ không đúng
68Thẻ của bạn đã bị khoá
69Thẻ của bạn đã hết hạn
70Bạn đã giao dịch vượt quá giới hạn cho phép trong ngày, vui lòng thử lại sau
71Thông tin tên chủ thẻ không đúng
72Cổng thanh toán không nhận được kết quả trả về từ ngân hàng phát hành thẻ
73Thông tin ngày phát hành/Hết hạn thẻ không đúng
74Thẻ không đủ hạn mức hoặc không đủ số dư để thanh toán
75Số tiền không đủ để thanh toán
76Số thẻ không đúng
77Quá thời gian thanh toán
78Lỗi từ hệ thống ngân hàng, vui lòng thực hiện lại giao dịch
79Không thể xử lý thẻ của bạn, vui lòng liên hệ nhà cung câp để được hỗ trợ
80Mã CVC/CVV không chính xác
81Thẻ không hỗ trợ 3DS
82Thẻ của bạn đã bị từ chối giao dịch, vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
83Giao dịch bị từ chối, vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
84Số tiền giao dịch quá giới hạn cho phép, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
85Số lượng thẻ giao dịch quá giới hạn cho phép, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
89Thẻ của bạn bị từ chối (do quốc gia phát hành thẻ không hợp lệ)
91Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau
92IP không được phép truy cập
94Hệ thống đang bảo trì, vui lòng thử lại sau
99Lỗi không xác định, vui lòng kiểm tra lại giao dịch sau
105Số tiền refund không được khác số tiền giao dịch
106Giao dịch không hỗ trợ refund một phần
110Tổng số tiền refund vượt quá số tiền giao dịch
120Tài khoản của người dùng bị đóng băng
121Tài khoản ví của người dùng đã vượt quá giới hạn
125Không thể hoàn tiền cho giao dịch vì đã quá thời hạn hoàn tiền
126Giao dịch hoàn tiền không thành công do vi phạm quy định nhà cung cấp dịch vụ
127Yêu cầu hoàn lại tiền cho giao dịch thanh toán không thành công
135Giao dịch không hỗ trợ hoàn tiền
140Partner không có quyền sử dụng paymentMethod
141Partner không có quyền sử dụng bankCode
207Giao dịch bị nghi ngờ (liên quan tới lừa đảo, giao dịch bất thường)
208Giao dịch hoàn trả vượt quá số lần cho phép
401Lỗi xác thực
500Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau