Nhảy tới nội dung
Version: 1.1

Xoá token và thẻ đã lưu

API xoá token và thẻ đã lưu#

Endpoint: /api/v1.1/token/delete

Method: DELETE

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{    "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,    "Content-Type": "application/json"}

HTTP Request:

Tham sốVí dụ
token9704001845460018

HTTP Response:

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
errorCodeIntegerMã lỗi
messageStringMô tả lỗi

Example Response

{    "errorCode": 0,    "message": "Thành công",}