Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

Bảo mật

Thông tin JWT Token#

Header#

{  "typ": "JWT",  "alg": "HS256",  "cty": "appotapay-api;v=1"}

Payload#

{  "iss": "YOUR_PARTNER_CODE",  "jti": "YOUR_API_KEY" + "-" + time, // (ex time: 1614225624)  "api_key": "YOUR_API_KEY",  "exp": ... // expiration time (ex: 1614225624)}

Thư viện tạo JWT#

Kiểm tra JWT Token#