Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

Giới thiệu tổng quan

Tài liệu cung cấp cho đối tác các thông tin kết nối kỹ thuật tới cổng chuyển tiền liên ngân hàng.

Mô hình kết nối#

Ảnh Mô hình kết nối Firm Banking

Flow thanh toán#

Ảnh Mô hình kết nối Firm Banking

Thông tin tích hợp#

Thông tin kết nối#

  • PARTNER CODE: Mã đối tác do AppotaPay cung cấp.
  • API KEY: Được dùng để kết nối tới API.
  • SECRET KEY: Được dùng để tạo, xác thực chữ ký điện tử signature.

Môi trường kết nối#

Môi trườngDomain
Productionhttps://ebill.appotapay.com
Devhttps://ebill.dev.appotapay.com

Phương thức xác thực#