Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

Giới thiệu tổng quan

Tài liệu kết nối gạch thẻ AppotaCard

Thông tin tích hợp#

Thông tin kết nối#

  • PARTNER CODE: Mã đối tác do AppotaPay cung cấp.
  • API KEY: Được dùng để kết nối tới API do AppotaPay cung cấp.
  • SECRET KEY: Được dùng để tạo, xác thực chữ ký điện tử signature.

Môi trường kết nối#

Môi trườngDomain
Productionhttps://charging-service.appotapay.com
Devhttps://dev.charging-service.appotapay.com

Bảo mật#

  • Xác thực địa chỉ IP kết nối từ phía đối tác
  • Hash các tham số gửi qua API dùng SHA256 - Mã hoá mã thẻ dùng AES128
  • Mã thẻ hoặc serial gửi quá 5 lần sẽ bị khoá