Nhảy tới nội dung
Version: Lastest

API Kiểm tra trạng thái giao dịch

Endpoint: /v1/services/transaction/check?api_key=YOUR_API_KEY

Method: GET

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{    "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,    "Content-Type": "application/json"}

Tham số#

Tham sốYêu cầuKiểu dữ liệuMô tả
partner_codeStringMã Partner code nhận được từ phía AppotaPay cung cấp
transaction_idStringMã giao dịch phía đối tác
signatureStringThông tin hash các params gửi sang API (signature= SHA256(partner_co de + transaction_id + secret_key))

Secret key phía AppotaPay cung cấp

Dữ liệu trả về#

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
error_codeStringMã lỗi
messageStringMô tả chi tiết mã lỗi
dataObjectMô tả chi tiết giao dịch khi thành công
data.amountIntegerMệnh giá thẻ
data.serialStringSeri thẻ
data.transaction_idStringMã giao dịch phía AppotaPay
data.timeStringThời gian giao dịch