Nhảy tới nội dung
Version: Lastest

Bảng mã lỗi

Phụ lục bảng mã lỗi

Mã LỗiMô tả
00Giao dịch thành công
10Tham số truyền sang API thiếu hoặc không hợp lệ
11Mã Partner code không đúng
13Partner không tồn tại, chưa kích hoạt hoặc đã bị khoá
14Partner đã bị khoá
15Mã thẻ không đúng định dạng
16Serial không đúng định dạng
17Mã giao dịch không đúng định dạng hoặc bị trùng
18Mã giao dịch không tồn tại
19Signature không đúng
21Địa chỉ IP không được phép truy cập
22API không tồn tại
23Mã dịch vụ (service_name) không đúng
33Thẻ chưa kích hoạt
34Mã thẻ đã bị khoá
35Serial thẻ đã bị khoá
37Thẻ không tồn tại
38Thẻ đã hết hạn
39Thẻ đã được sử dụng
95Hệ thống core bị timeout
98Hệ thống gặp lỗi
99Giao dịch đang chờ xử lý