Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

API gạch thẻ

Endpoint: /v1/services/card_charging?api_key=YOUR_API_KEY

Method: POST

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{  "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,  "Content-Type": "application/json"}

Tham số#

Tham sốYêu cầuKiểu dữ liệuMô tả
codeStringMã thẻ ở dạng mã hoá
serialStringSeri thẻ
vendorStringđể mặc định là: appota
partner_codeStringMã Partner code nhận được từ phía AppotaPay cung cấp
service_nameStringMã dịch vụ mà phía đối tác đã đăng ký
transaction_idStringMã giao dịch phía đối tác sinh ra, duy nhất cho mỗi giao dịch (từ 5 - 50 kí tự)
signatureStringThông tin hash các params gửi sang API (signature= SHA256(code + serial + vendor + partner_code + service_name + transaction_id + secret_key))

Secret key phía AppotaPay cung cấp

Dữ liệu trả về#

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
error_codeStringMã lỗi
messageStringMô tả chi tiết mã lỗi
dataObjectMô tả chi tiết giao dịch khi thành công
data.amountIntegerMệnh giá thẻ
data.serialStringSeri thẻ
data.transaction_idStringMã giao dịch phía AppotaPay
data.timeStringThời gian giao dịch

Ví dụ#

Response#

{  "error_code": "00",  "message": "Transaction success",  "data": {    "amount": 100000,    "serial": "OTA123456789",    "transaction_id": "abc123",    "time": "10:05:01 08/05/2019 GMT+7"  }}