Nhảy tới nội dung
Version: Lastest

Xác thực

API của AppotaPay được tổ chức xung quanh REST để rõ ràng và dễ hiểu. Tất cả APIs trả về theo JSON format. Để truy cập được tới APIs của chúng tôi, bạn cần đăng ký tài khoản trên Partner Website của chúng tôi. Bạn có thể tạo và quản lý API Keys, API Secret Keys trong mục Quản lý Ứng dụng

Để xác thực tài khoản của bạn, bạn phải tạo JWT Token với Secret API Key và đưa vào các request tới các API của chúng tôi. Sau đây là một số bước để tạo API Key và xác thực tài khoản của bạn

  1. Tạo Ứng dụng mới để lấy API Key, Secret API Key
  2. Tạo JWT Token với Secret API Key
  3. Đưa JWT Token vào Header các Request gửi tới API

Tất cả các API Request nên được thực hiện thông quan HTTPS. Secret API Key cần được giữ bảo mật và không được chia sẻ.

Phương thức xác thực