Nhảy tới nội dung
Version: Lastest

Xử lý lỗi

HTTP Status Code#

Http Status CodeMô tả
200 - OKRequest được thực hiện thành công
400 - Bad RequestRequest không được chấp nhận, thường là do sai hoặc thiếu các tham số yêu cầu
401 - UnauthorizedKhông thể xác thực tài khoản (API Keys không tồn tại, partnerCode không tồn tại, JWT Token bị hết hạn hoặc không xác thực được)
403 - ForbiddenKhông có quyền truy cập để thực hiện request hoặc IP truy cập chưa được whitelist
404 - Not FoundTài nguyên truy cập không tồn tại
500 - Server ErrorsLỗi phía hệ thống AppotaPay

Một số mã lỗi phổ biến trên các APIs#

Mã lỗiMô tả
1Thông tin yêu cầu thiếu hoặc không hợp lệ
11Partner không tồn tại
13Partner đã bị khoá
14API Key ko tồn tại
15API Key chưa được kích hoạt hoặc đã bị khoá
91Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau
92IP không được phép truy cập
94Hệ thống đang bảo trì, vui lòng thử lại sau
99Lỗi không xác định, vui lòng kiểm tra lại giao dịch sau
500Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại Sau