Nhảy tới nội dung
Phiên bản: Lastest

Quy trình thanh toán

Tổng quan

 • Trên Webiste, ứng dụng phía đối tác sau khi khách hàng lựa chọn dịch vụ hoặc sản phẩm và chọn thanh toán qua cổng thanh toán của AppotaPay.
 • Server của đối tác gọi qua API của AppotaPay để tạo thông tin giao dịch và lấy được URL thanh toán
 • Sau khi nhận được kết quả, website, ứng dụng phía đối tác điều hướng khách hàng tới URL trang thanh toán.

Mô hình thanh toán

Ảnh quy trình thanh toán

Diễn giải các bước thanh toán

 • Bước 1: Khách hàng chọn dịch vụ, sản phẩm sau đó chọn hình thức thanh toán qua thẻ ATM/Visa.
 • Bước 2: Server phía đối tác gọi sang server AppotaPay nhận được URL thanh toán.
 • Bước 3: AppotaPay PayGate phản hồi link thank toán cho partner.
 • Bước 4: Website, ứng dụng phía đối tác điều hướng khách hàng tới URL trang thanh toán.
 • Bước 5: Khách hàng thực hiện thanh toán.
 • Bước 6: AppotaPay PayGate gửi yêu cầu thanh toán
 • Bước 7: Bank/ Provider xử lý thanh toán và trả kết quả giao dịch
 • Bước 8, 9: AppotaPay PayGate xử lý giao dịch sau đó redirect tới redirectUrl của đối tác, đồng thời server AppotaPay gọi tới IPN API (notifyUrl) của server phía đối tác để thông báo kết quả giao dịch.
 • Bước 10: Partner server xử lý giao dịch và trả kết quả để hiển thị
 • Bước 11: Website, ứng dụng phía đối tác hiển thị thông báo cho khách hàng.

API tham chiếu