Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

Chi tiết giao dịch hoàn tiền

Endpoint: /api/v1/transaction/refund/{refundId}

Method: GET

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{  "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,  "Content-Type": "application/json"}

Tham số#

Tham sốYêu cầuKiểu dữ liệuMô tả
refundIdStringMã giao dịch hoàn tiền của đối tác

Dữ liệu trả về#

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
appotapayTransIdStringMã giao dịch thanh toán của AppotaPay
refundIdStringMã giao dịch hoàn tiền của AppotaPay
refundOriginalIdStringMã giao dịch hoàn tiền của đối tác gửi lên
amountIntegerSố tiền hoàn
reasonStringLý do hoàn tiền
statusStringTrạng thái giao dịch hoàn tiền
transactionTsIntegerThời gian tạo giao dịch hoàn tiền

Ví dụ#

Response#

{  "errorCode": 0,  "message": "Thành công",  "data": {    "appotapayTransId": "AP211364332963",    "refundId": "57bd2769-3827-42a4-be47-aab498496a46",    "refundOriginalId": "237052c887614019bedfd1851a287d9c",    "amount": 10000,    "reason": "Test refund",    "status": "processing",    "transactionTs": 1638180805  },}

Error#

{  "errorCode": int,  "message": error message}