Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

Bảng mã lỗi

Phụ lục bảng mã lỗi

Mã LỗiMô tả
0Thành công
1Thông tin yêu cầu thiếu hoặc không hợp lệ
2Signature không hợp lệ
11Partner không tồn tại
12Số dư không đủ
13Partner đã bị khoá
14API Key ko tồn tại
24RSA Public Key chưa được thiết lập hoặc không hợp lệ
31Mã giao dịch bị trùng
36Giao dịch không tồn tại
40Hệ thống đang bảo trì, vui lòng thử lại sau
71Thẻ không tồn tại hoặc không có sẵn
72Thẻ trong kho không đủ
73Số lượng thẻ mua truyền vào không hợp lệ
500Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau