Nhảy tới nội dung
Phiên bản: Lastest

Bảng mã lỗi

Phụ lục bảng mã lỗi

Chú ý

Các mã lỗi bôi đỏ cần gọi API kiểm tra giao dịch để xác định trạng thái cuối của giao dịch

Mã LỗiMô tả
0Thành công
1Thông tin yêu cầu thiếu hoặc không hợp lệ
2Signature không hợp lệ
11Partner không tồn tại
12Số dư không đủ
13Partner đã bị khoá
14API Key không tồn tại
23API Key chưa được kích hoạt hoặc đã bị khoá
31Mã giao dịch bị trùng
32Số tiền không hợp lệ
33Giao dịch không thành công
35Giao dịch đang chờ xử lý vui lòng kiểm tra lại sau
36Giao dịch không tồn tại
40Hệ thống đang bảo trì, vui lòng thử lại sau
41Nhà mạng ngừng hoạt động hoặc đang bảo trì
42Vượt quá hạn mức trên một giao dịch
43Vượt quá hạn mức giao dịch trong một ngày
44Vượt quá số lần yêu cầu trong một ngày
160Số tài khoản/số thẻ bắt buộc có độ dài từ 3 đến 22 ký tự
161Số tài khoản/số thẻ không hợp lệ
163Loại tài khoản không chính xác
165Số tiền chuyển không hợp lệ
166Thẻ không hỗ trợ chuyển tiền
168Account name sai định dạng
170Giao dịch thất bại
190Mã ngân hàng không hỗ trợ
192Số tiền giao dịch chưa đạt mức tối thiểu
193Số tiền giao dịch vượt quá mức tối đa
194Người chịu phí chuyển tiền không hợp lệ
195Số tiền giao dịch vượt quá hạn mức hàng ngày
196Nội dung không được phép
197Đối tác chưa cấu hình dịch vụ
200Thông tin tên/số tài khoản/số thẻ không đúng
91Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau
92IP không được phép truy cập
99Lỗi không xác định, vui lòng kiểm tra lại giao dịch sau
500Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau
2004Giao dịch này bị từ chối bởi ngân hàng phát hành thẻ
2005Số tiền giao dịch vượt quá hạn mức hàng tháng
2006Số tiền giao dịch vượt quá hạn mức
2007Thẻ này bị hạn chế giao dịch
2008Thẻ bị hết hạn
2009Ngừng giao dịch do lỗi ở hệ thống ngân hàng khác từ Napas
2025Tài khoản hưởng thụ không khớp