Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

API Kiểm tra trạng thái giao dịch

Endpoint: /api/v1/service/transfer/transaction/{partnerRefId}

Method: GET

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{  "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,  "Content-Type": "application/json"}

Tham số#

Tham sốYêu cầuKiểu dữ liệuMô tả
partnerRefIdStringMã giao dịch phía đối tác đưa vào API Url

Dữ liệu trả về#

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
errorCodeIntegerMã lỗi trả về
messageStringMô tả chi tiết mã lỗi
transactionObjectThông tin giao dịch
transaction.phoneNumberStringSố điện thoại khách hàng
transaction.amountIntegerSố tiền giao dịch
transaction.transferAmountIntegerSố tiền thực tế chuyển cho người nhận, sẽ ít hơn nếu phí chuyển tiền người nhận chịu.
transaction.appotapayTransIdStringMã giao dịch phía AppotaPay
transaction.accountNoStringSố tài khoản/thẻ người nhận
transaction.accountNameStringTên người nhận
transaction.timeIntegerThời gian giao dịch
signatureStringChữ ký các tham số truyền lên API, các tham số được đưa vào chữ ký theo thứ tự bao gồm: amount + appotapayTransId + errorCode + time + transferAmount (xem thêm phần cách tạo signature)

Ví dụ#

Response#

{  "errorCode": 0,  "message": "Thành công",  "transaction": {    "phoneNumber":"0987777888",    "amount":50000,    "transferAmount":50000,    "appotapayTransId":"01EQTH129581",    "accountNo":"9704000000000018",    "accountName":"AP APPOTAPAY",    "time": 1608778440  },  "signature": "b5bb9a6e9c71281fb1e06d"}