Nhảy tới nội dung
Version: 1.0

API Kiểm tra thông tin tài khoản

Endpoint: /api/v1/service/transfer/bank/account/info

Method: POST

Header: Cách tạo JWT_TOKEN

{  "X-APPOTAPAY-AUTH": Bearer JWT_TOKEN,  "Content-Type": "application/json"}

Tham số#

Tham sốYêu cầuKiểu dữ liệuMô tả
bankCodeStringMã ngân hàng theo quy định của AppotaPay được định nghĩa ở mục: Danh sách Ngân hàng hỗ trợ chuyển tiền.
accountNoStringSố tài khoản hoặc số thẻ ngân hàng của khách hàng.
Độ dài từ 4-22 ký tự
accountTypeStringPhân loại accountNo

account: Số tài khoản ngân hàng

card: Số thẻ ngân hàng

partnerRefIdStringLà mã duy nhất tương ứng với một request gửi lên
signatureStringChữ ký các tham số truyền lên API, các tham số được đưa vào chữ ký theo thứ tự bao gồm: accountNo + accountType + bankCode + partnerRefId (xem thêm phần cách tạo signature)

Dữ liệu trả về#

Tham sốKiểu dữ liệuMô tả
errorCodeIntegerMã lỗi trả về
messageStringMô tả chi tiết mã lỗi
accountInfoObjectThông tin tài khoản bank
accountInfo.accountNoStringSố tài khoản hoặc số thẻ ngân hàng của khách hàng
accountInfo.accountNameStringTên chủ tk/thẻ KH.
accountInfo.bankCodeStringMã ngân hàng
accountInfo.accountTypeStringPhân loại accountNo:

account: Số tài khoản ngân hàng

card: Số thẻ ngân hàng

signatureStringChữ ký các tham số trả về, các tham số được đưa vào chữ ký theo thứ tự bao gồm: accountName + accountNo + errorCode (xem thêm phần cách tạo signature)

Ví dụ#

Request#

{  "bankCode": "TPBANK",  "accountNo": "13210013240000",  "accountType": "account",  "partnerRefId":"P199212928",  "signature": "b5bb9a6e9c71281fb1e06d"}

Response#

{  "errorCode": 0,  "message": "Thành công",  "accountInfo": {    "accountNo":13210013240000,    "accountName":"NGUYEN VAN A",    "bankCode":"TPBANK",    "accountType":"account"  },  "signature": "b5bb9a6e9c71281fb1e06d"}